ORDIN privind aprobarea Calendarului de administrare a evaluărilor naționale la finalul claselor a II-a, a IV-a și a VI-a în anul școlar 2021—2022

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I,

Nr.  974/12.X.2021                                                                    

MINISTERUL EDUCAȚIEI

În baza prevederilor art. 74 alin. (2), (3) și (4) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu art. 6 lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 277/2020 privind organizarea și funcționarea Centrului Național de Politici și Evaluare în Educație,

având în vedere art. 2 din Ordinul ministrului educației și cercetării științifice nr. 3.051/2016 privind aprobarea Metodologiei de organizare și desfășurare a evaluărilor naționale la finalul claselor a II-a, a IV-a și a VI-a,

în temeiul prevederilor art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, cu modificările ulterioare,

ministrul educației emite prezentul ordin.

Art. 1. — Se aprobă Calendarul de administrare a evaluărilor naționale la finalul claselor a II-a, a IV-a și a VI-a în anul școlar 2021—2022, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 3. — Direcția generală învățământ preuniversitar, Direcția generală minorități și relația cu Parlamentul, Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație, inspectoratele școlare județene/al municipiului București și unitățile de învățământ duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
București, 29 septembrie 2021.

Nr. 5.327.

Ministrul educației, Gigel Paraschiv, secretar de stat

CALENDARUL

de administrare a evaluărilor naționale la finalul claselor a II-a, a IV-a și a VI-a în anul școlar 2021—2022

  • Evaluarea competențelor fundamentale la finalul clasei a II-a — EN II: Scris — Limba română — 10 mai 2022

Scris — Limba maternă — 10 mai 2022 Citit — Limba română — 11 mai 2022 Citit — Limba maternă — 11 mai 2022 Matematică — 12 mai 2022

Scris-Citit — Limba română pentru minoritățile naționale — 13 mai 2022

  • Evaluarea competențelor fundamentale dobândite în ciclul primar la finalul clasei a IV-a — EN IV: Limba română — 17 mai 2022

Matematică — 18 mai 2022

Limba maternă — 19 mai 2022

  • Evaluarea elevilor la finalul clasei a VI-a — EN VI:

Limbă și comunicare — 25 mai 2022

Matematică și Științe ale naturii — 26 mai 2022