Criteriile pentru acordarea burselor școlare – An școlar 2021 – 2022

Director: Zechner Robert

                  Vă aducem la cunoștință prevederile OMECTS nr. 5576/2011 si OMECTS nr. 3479/2012 privind acordarea burselor școlare, conform cărora perioada de depunere a dosarelor pentru bursă este 29.09.2021 – 15.10.2021.

  • Burse de performanță –se acordă elevilor care se încadrează în cel puțin unul din cazurile următoare:

 a) au obținut locurile I, II sau III la etapele naționale ale olimpiadelor și concursurilor școlare naționale organizate de ME;

 b) s-au calificat în loturile de pregătire organizate de ME pentru competițiile internaționale;

 c) au obținut locurile I, II sau III la etapele naționale ale competițiilor/concursurilor cultura lartistice, cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico-științific, de nivel național, organizate de ME.

        Rezultatele trebuie să fie obținute la olimpiadele și concursurile școlare naționale/internaționale organizate de ME în anul școlar 2020-2021.

        Lista olimpiadelor şi concursurilor naţionale, precum şi lista competiţiilor/concursurilor pentru care se acordă bursele de performanţă menţionate va fi actualizată şi va fi făcută publică de ME, anual, până la data de 1 octombrie.

              • Burse de merit – se acordă elevilor care:

a) au rezultate deosebite la învățătură: au obținut media generală de cel puțin 8,50 și nota 10 la purtare în anul școlar anterior, respectiv în primul semestru al anului școlar, pentru elevii aflați în clasele de început ale învățământului primar, gimnazial, liceal sau profesional;

b) au obținut locurile I, II sau III la etapele județene ale olimpiadelor și concursurilor școlare naționale organizate de MECTS;

 c) au obținut locurile I, II sau III la etapele județene ale competițiilor/concursurilor cultural-artistice, cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico-științific, de nivel național, organizate de ME.

      Bursele de merit  se acordă începând cu semestrul al II-lea pentru elevii aflați în clasele de început ale învățământului primar, gimnazial, liceal sau profesional, respectiv începând cu semestrul I, pentru elevii aflați în celelalte clase ale învățământului primar, gimnazial.

       Lista elevilor care beneficiază de bursele de merit  este revizuită semestrial, în funcție de modificările intervenite în situația școlară a elevilor.

      Lista olimpiadelor și concursurilor naționale, precum și a competițiilor/concursurilor cultural-artistice, cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico-științific, pentru care se acordă bursele de merit menționate  va fi actualizată și va fi făcută publică de MECTS, anual, până la data de 1 octombrie.

      Lista elevilor care beneficiaza de bursele de merit este revizuita semestrial, in fuctie de modificarile intervenite in situatia scolara a elevilor.

      Bursa de studiu  

  • se acordă elevilor care provin din familii cu un venit lunar mediu pe membru de familie pe ultimele 3 luni ( IUNIE, IULIE, AUGUST 2021 ) cel mult egal cu salariul minim net pe economie (1386) și care îndeplinesc simultan condițiile:
  • au media generală peste 7,00 și nota 10 la purtare în semestrul anterior celui în care se acordă bursa.
  • Bursele de studiu sunt revizuite semestrial, în funcție de modificările intervenite în veniturile nete lunare ale familiei și în situația școlară a elevilor.

       — Bursele de studiu se acordă începând cu semestrul al II-lea, pentru elevii aflați în clasele de început ale învățământului primar, gimnazial, liceal sau profesional, respectiv începând cu semestrul I, pentru elevii aflați în celelalte clase ale învățământului primar, gimnazial, liceal sau profesional

        Bursele de ajutor social (venituri mici, orfani, mediul rural, medicale )

 – se acordă elevilor, la cerere, în funcție de situația materială a familiei sau a susținătorilor legali.

 – se acordă la începutul anului şcolar şi sunt revizuite semestrial, în funcție de modificările intervenite în veniturile nete lunare ale familiei.

 – pot păstra bursa elevii promovați şi cu nota 10 la purtare.

 Bursele de ajutor social se acordă următoarelor categorii de elevi înscrişi la cursurile cu frecvență din învățământul preuniversitar de stat:

 a) orfani de ambii părinți sau bolnavi de TBC şi care se află în evidența dispensarelor şcolare ori bolnavi de diabet, boli maligne, sindromuri de malabsorbție grave, insuficiențe renale cronice, astm bronşic, epilepsie, cardiopatii congenitale, hepatită cronică, glaucom, miopie gravă, boli imunologice sau infestați cu virusul HIV ori bolnavi de SIDA, sau care suferă de poliartrită juvenilă, spondilită anchilozantă ori reumatism articular, handicap locomotor; Acordarea burselor pentru motive medicale se face pe baza certificatului eliberat de medicul specialist şi avizat de medicul de familie/medicul de la cabinetul şcolar;

 b) elevi din mediul rural, care sunt şcolarizați într-o altă localitate, întrucât nu au posibilitatea să studieze într-o unitate de învățământ din localitatea de domiciliu;

c) elevi proveniți din familii care îndeplinesc în mod cumulat următoarele condiții:

1. nu realizează un venit net mediu lunar, pe ultimele 12 luni, pe membru de familie, mai mare de 50% din salariul minim net pe economie, 693 lei (calculate pe ultimele 12 luni: septembrie 2020-august 2021)

 2. nu dețin terenuri agricole cu o suprafață mai mare de 20.000 mp, în zonele colinare şi de şes, şi de 40.000 mp, în zonele montane.

          Pentru obținerea bursei de ajutor social, elevii majori sau părinții/tutorii legal instituiți/reprezentanții legali ai elevilor minori depun la comisia de atribuire a burselor din unitatea de învățământ, în termenul stabilit de aceasta, o cerere însoțită de acte care dovedesc dreptul de acordare a burseide ajutor social.

         La stabilirea venitului mediu net lunar pe membru de familie, se iau în calcul toate veniturile cu caracter permanent realizate de membrii familiei, inclusiv alocația suplimentară pentru copii.

         Bursele de ajutor social se acorda pe an calendaristic, in doua transe si sunt revizuite semestrial, în funcţie de modificările intervenite în veniturile nete lunare ale familiei sau situatia scolara.

        Un elev poate cumula bursa de ajutor social cu bursa de performanta, cu bursa de merit sau cu bursa de studiu, conform OMEN nr.5085/2019.

 Bursele de ajutor social pot fi:

     · BURSA SOCIALA – ORFANI

     · BURSA SOCIALA – BOALA

      · BURSA SOCIALA – VENITURI MICI

      Conditii pentru toate bursele sociale:

 – promovabilitate 100 %

– nota 10 sau calificativul Foarte bine la purtare.

      ACTE NECESARE PENTRU:

 · BURSA SOCIALA – ORFANI

– CERERE TIP DE LA SECRETARIAT

 – COPIE XEROX DUPA – CERTIFICATUL DE DECES PARINTE,

                                         -CERTIFICAT NASTERE COPIL,

                                         – ACT DE IDENTITATE PARINTE/TUTORE

                                         – FOLIE/DOSAR CU SINA DIN PLASTIC

Nota

       (1) Conform ordinului Nr. 5576 din 7 octombrie 2011, art. 18 (1) Un elev nu poate primi două burse simultan, dar are dreptul să opteze pentru cea cu valoare mai mare sau care se acordă pentru o mai mare perioadă de timp.

       (2) Prin excepție de la alin. (1), elevii care beneficiază de burse de studiu pot primi şi burse de performanță sau burse de merit.

      (3) Elevii care se încadrează în prevederile alin. (2) şi care au dreptul să primească atât bursă de performanță, cât şi bursă de merit, trebuie să opteze pentru una din acestea, putând să o aleagă pe cea cu valoare mai mare sau acordată pentru o perioadă de timp mai mare.

     – Conform Legii nr.38/2019 bursa de ajutor social (orfan, medicală, rural, venituri mici ) se poate cumula cu bursa de merit sau cu bursa de studiu.