Criterii pentru acordarea

Burselor școlare – An școlar 2022 – 2023

                  Vă aducem la cunoștință prevederile Ordinului de Ministru nr. 5379/2022 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învatamantul preuniversitar, conform cărora perioada de depunere a dosarelor pentru bursă este 15.09.2022 – 30.09.2022.

              • Burse de merit – se acordă elevilor care:

1. a) au obtinut media anuala generala de cel putin 9,50 și au acumulat cel mult 20 de absențe nemotivate/ an in anul scolar anterior 

      Bursele de merit  se acordă  elevilor din clasele a VI- a – a-VIII-a. Se acordă în baza situației date de dirigintele/ învatatorul clasei , nefiind necesară depunerea unei cereri.

      • Bursa de studiu  

 • se acordă elevilor care provin din familii cu un venit lunar mediu pe membru de familie pe ultimele 3 luni ( IUNIE, IULIE, AUGUST 2022 ) cel mult egal cu salariul minim net pe economie (1524 lei) și care îndeplinesc simultan condițiile:
 • au media anuala generală peste 7,50  și au acumulat cel mult 20 absente nemotivate în anul școlar anterior, cu excepția elevilor din clasa a V-a.
 • au obtinut, în clasa a IV-a calificativul “foarte bine” la toate disciplinele de studiu și au acumulat cel mult 20 de absențe nemotivate în anul școlar anterior, pentru elevii din clasa a V-a

Pentru obtinerea bursei de studiu  părintii/ reprezentanții legali ai elevilor vor depune o cerere însotita de acte doveditoare la secretariatul unității de învatamant.

Documente necesare pentru bursa de studiu:

 • Cerere tip
 • Copii C.I. ale părinților;
 • Copie certificat naștere/ CI elev;
 • Copie certificat nșstere/ CI frați/ surori, și adeverința de la școala dacă sunt elevi sau studenți la o alta unitate de învatământ
 • Adeverințe de venit net de la locul de muncă al părinților din care să reiasă salariul net pe ultimele 3 luni sau dupa caz: talon pensie, ajutor somaj, indemnizație creștere copil, alocație complementară etc;
 • Adeverințe de venit de la Administrația Financiară  pentru perioada iunie-august 2022 în cazul părinților care nu realizează nici un venit
 • Extras de cont pe numele părintelui
 • Sentința de divorț (dacă este cazul) și/sau declaraţie pe propria răspundere a unuia din părinţi că nu primeşte pensie alimentară de la celălalt părinte.

         • Bursele de ajutor social (venituri mici, orfani, medicale )

 – se acordă elevilor, la cerere, în funcție de situația materială a familiei sau a susținătorilor legali.

 Bursele de ajutor social se acordă următoarelor categorii de elevi înscrişi la cursurile cu frecvență din învățământul preuniversitar de stat:

 1. elevi proveniți din familii care nu realizează un venit mediu net lunar pe membru de familie , pe ultimele 12 luni (SEPTEMBRIE 2021-AUGUST 2022), mai mare de 50% din salariul minim net pe economie ( 762 LEI )
 2. Elevi orfani, elevi aflați în întreținerea unui singur părinte ( care în urma divorțului nu beneficiază de pensie de întreținere, copil cu tata declarat necunoscut, copil adoptat de o singură persoană, elevi aflați în plasament ) . Acordarea bursei nu este condiționată de venitul net lunar al familiei.
 3. Elevi care au deficiente funcționale produse de boli, tulburări sau afecțiuni ale structurilor și funcțiilor organismului. Bursele  medicale se acordă pe baza certificatului de încadrare în grad de handicap, fără a fi condiționate de venitul net lunar al familiei.

          Pentru obținerea bursei de ajutor social, elevii majori sau părinții/tutorii legal instituiți/reprezentanții legali ai elevilor minori depun la comisia de atribuire a burselor din unitatea de învățământ, în termenul stabilit de aceasta, o cerere însoțită de acte care dovedesc dreptul de acordare a bursei de ajutor social.

         La stabilirea venitului mediu net lunar pe membru de familie, se iau în calcul toate veniturile cu caracter permanent realizate de membrii familiei, inclusiv alocația suplimentară pentru copii.

Documente necesare pentru bursa socială:

 • Cerere tip
 • Copii C.I. ale părinților;
 • Copie certificat naștere/ CI elev;
 • Copie certificat naștere/ CI frați/ surori , și adeverința  dacă sunt elevi sau studenți la o altă unitate de învățământ.
 • Adeverințe de venit net de la locul de muncă al părinților din care să reiasă salariul net pe ultimele 12 luni (SEPTEMBRIE 2021- AUGUST 2022) sau după caz: talon pensie, ajutor somaj, indemnizație creștere copil, alocație complementară etc);
 • Adeverințe de venit de la Administrația Financiară pentru perioada Septembrie 2021- August 2022, pentru cei fără venituri
 • Alte venituri: pensie de urmas, pensie de întreținere a minorului, alocație de stat,  venituri din chirii, din dividente sau alte venituri.
 • Extras de cont pe numele părintelui
 • Sentința de divorț (dacă este cazul ) şi/sau declaraţie pe propria răspundere a unuia din părinţi că nu primeşte pensie alimentară de la celălalt părinte.

       Un elev poate cumula bursa de ajutor social cu bursa de performanță, cu bursa de merit sau cu bursa de studiu

          PENTRU FAMILIILE CARE AU DEPUS DOSARE PENTRU TICHETE SOCIALE ESTE NECESARA DOAR CEREREA TIP (DE LA SECRETARIATUL UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT SAU DE LA DIRIGINTE ) ȘI ADEVERINȚA DE VENIT PE ULTIMELE 12 LUNI (SEPTEMBRIE 2021-AUGUST 2022 ) PENTRU BURSA SOCIALĂ, ȘI ADEVERINȚA DE VENIT PE ULTIMELE 3 LUNI PENTRU BURSA DE STUDIU ( IUNIE, IULIE, AUGUST 2022), IAR PENTRU CEI FĂRĂ VENITURI ADEVERINȚA DE LA ADMINISTRAȚIA FINANCIARAĂPE ULTIMELE 12 LUNI (SEPTEMBRIE 2021- AUGUST 2022) .

EXTRAS DE CONT pentru cei care nu au depus la dosarul de tichete sociale.

TERMEN DE DEPUNERE DOSARE: 30 SEPTEMBRIE 2022

            PROGRAM DE PRIMIRE A DOSARELOR DE BURSA

LUNI- VINERI ÎNTRE  ORELE 11-13

Atașăm și cererea pentru bursa de studiu și pentru bursa socială.