ANUNȚ  TICHETE SOCIALE!

         Începând cu data de 05.09.2022,   se pot depune la secretariatul școlii dosarele pentru tichetele sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional conform OUG 133/2020.

           Tichetele se adresează:

 1. Copiilor  înscriși în învățământul  de stat preșcolar (grădiniță), care  provin din familii cu

      venit net pe luna  IULIE 2022, care să nu depășească   557 lei/ membru de familie.

 • Elevilor înscriși în învățământul de stat primar și gimnazial care provin din familii cu venit

       net pe luna  IULIE 2022, care să nu depășească 1275 lei/ membru de familie.

                   Documente necesare:

 1. Cerere (de la unitatea de învățământ);
 2. Acte de indetificare ale părinților/ reprezentantului legal (copie);
 3. Certificatele de naștere ale fraților (copie) și adeverințe de la școală dacă sunt elevi sau studenți pentru anul 2021-2022;
 4. Certificat de căsătorie părinți;
 5. Certificat de deces părinte (dacă este cazul);
 6. Sentință de divorț (dacă este cazul);
 7. Adeverințe  de la locul de muncă pentru membrii familiei cu salariul net, aferent lunii  IULIE 2022;
 8. Adeverință de la Primărie –registrul agricol;
 9. Adeverință de venit de la Administrația Financiara pentru ambii părinți;
 10.  Declarație la notar pentru cei care nu lucrează, din care șă rezulte că în luna IULIE 2022 nu a realizat nici un venit impozabil;
 11. Cupon indemnizație de șomaj aferent lunii IULIE 2022;
 12.  Cupon indemnizatie pentru creșterea copilului de până la 2 ani aferent lunii IULIE 2022;
 13.  Cupon pensie urmaș, agricultor sau de stat aferent lunii IULIE 2022;
 14. Cupon indemnizație pt grad de handicap aferent lunii IULIE 2022;
 15.  Cupon alocație de stat sau extras de cont pt alocația de stat pentru luna IULIE 2022;

                TERMEN  DEPUNERE DOSARE : 10 SEPTEMBRIE 2022

Director,

Prof. Robert Zechner

                                

 Cerere privind acordarea tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin

  educațional conform OUG 133/2020

                     Subsemnatul ………………………………………………având CNP ……………………………. cu domiciliul în localitate ……………………………….  Str. ………………………….nr………….. județul ……………………, în calitate de părinte/reprezent legal, solicit acordarea de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional în valoare de 500 lei , în vederea achiziționării de materiale școlare pentru anul școlar 2022-2023 pentru copilul/copiii:

Nr. crtNume și prenumeCNPClasa/ Grupa
    
    
    
    

                     *Mentionez ca familia este compusa din …………………. membri.

                         Telefon …………………………………..

                         Declar pe proprie răspundere că sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal, conform  Regulamentului nr.679/2016 pe care le furnizez prin prezenta cerere și documentele anexate , în vederea obținerii tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional. De asemenea declar, că sunt de acord cu transmiterea datelor cu caracter personal către operatorii și instituțiile care verifică eligibilitatea / tipăresc / distribuie /monitorizează utilizarea tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional.

     Sub sancțiunile Codului penal cu privire la falsul în declarații, declar pe propria răspundere că datele ,    informațiile și documentele anexate prezentei sunt reale , exacte și complete.

                                      Data                                                                           Semnătura