ANUNȚ CONCURS PENTRU OCUPARE POST CONTRACTUAL

Școala Gimnazială Bod organizează concurs pentru ocuparea următorului post contractual aprobat prin H.G. nr. 286/2011, modificat şi completat de H.G. nr. 1027/2014, în cadrul instituţiei.

Denumirea postului –  ADMINISTRATOR DE PATRIMONIU – 0,5 normă;

Condiții generale de ocupare:

 • Cetățenie română;
 • Studii superioare economice,absolvite, cu examen de licență;
 • Abilități operare PC;
 • Experiență în specialitatea studiilor, minim 5 ani.

Data, ora și locul desfășurării concursului:

 • 19 mai 2022 – ora 14:00 proba scrisă;
 • 20 mai 2022 – ora 13:00 interviu.

Concursul se va desfășura la sediul din com. Bod, str. Brașovului, nr.343, jud. Brașov;

Bibliografia concursului  pentru ocuparea postului de administrator de patrimoniu

 1. LEGEA nr.22/1969, modificata si completata prin Legea 54/1994 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agenţilor economici, autorităţilor sau instituţiilor publice, cu modificările si completările ulterioare;
 2. H.G nr. 276/2013 privind stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixe;
 3. M.F.P nr.2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii;
 4. M.F.P nr. 3512/2008 privind documentele financiar-contabile, cu modificările si completările ulterioare;
 5. LEGEA nr. 1/2011 Legea educaţiei naţionale, cu modificările si completările ulterioare;
 6. ORDIN nr. 5447/2020 pentru aprobarea Regulamentului – cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar;
 7. LEGEA nr.319/2006 actualizată Legea securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările si completările ulterioare;
 8. LEGEA nr.307/2006 actualizată privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările si completările ulterioare ;
 9. LEGEA nr.333/2003 actualizată privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, cu modificările si completările ulterioare- secțiunea VI .
 10. Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice.
 11. H.G. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din <LLNK 12016    98 10 201   0 17>Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice

Data limită de depunere a dosarelor – 9 mai 2022, la secretariatul școlii.

          Informațiile suplimentare se pot obține la secretariatul școlii sau la telefon 0268283219.          

Dosarul de concurs  

Pentru înscrierea la concurs, candidații vor prezenta un dosar de concurs, care va conține următoarele documente

 1. Cerere de înscriere;
 2. Carte de identitate copie;
 3. Diploma de studii copie și original ( adeverință de absolvire și certificatele de calificare care să ateste pregătirea în domeniu);
 4. Carnet de muncă copie și original sau după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă;
 5. Certificat de naștere copie;
 6. Cazier judiciar sau declarație pe propria răspundere că nu sunt urmăriți penal penal ( în cazul în care candidatul va depune o declarație pe propria răspundere  că nu are antecedente penale are obligația de a complete dosarul de concurs cu originalul  cazierului judiciar cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului);
 7. Adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 3 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
 8. Certificat/adeverinţă de integritate comportamentală, în original
 9. Curriculum vitae.

Actele prevăzute la punctele 2 – 7 vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor. Dosarul trebuie să cuprindă toate documentele în ordinea enumerată mai sus.

În cazul documentului prevăzut la punctul 6, candidatul declarat admis la selecția dosarelor, care a depus la înscriere o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.


Director,

Prof. Robert Zechner