ANUNȚ CONCURS PENTRU OCUPARE POST CONTRACTUAL-ADMINISTRATOR DE PATRIMONIU – 0,5 normă

Școala Gimnazială Bod organizează concursuri pentru ocuparea următorului post contractual aprobat prin HG nr. 286/2011, modificat și completat de HG nr. 1027/2014, în cadrul instituțiilor.

Denumirea postului – ADMINISTRATOR DE PATRIMONIU – 0,5 normă;

Condiții generale de ocupare:

 • Cetățenie română;
 • Studii superioare absolvite cu examen de licență;
 • Abilități operare PC;
 • Experiență în specialitatea studiilor, minim 6 luni.

Data, ora și locul desfășurării concursului:

 • 26.02.2021 – ora 12:00 proba scrisă;
 • 26.02.2021 – ora 13:00 interviu.

Concursul se va desfășura la sediul din com. Bod, str. Brașovului, nr.343, jud. Brașov;

Bibliografia concursului pentru ocuparea postului de administrator de patrimoniu

 LEGEA nr.22 / 1969, modificată și completată prin Legea 54/1994 privind angajarea gestionării, constituirea de garanții și răspundere în legătura cu gestionarea bunurilor agenților economici, autorităților sau instituțiilor publice, cu modificări și completări ulterioare;

 1. H.G nr. 276/2013 privind stabilirea valorilor de intrare a mijloacelor fixe;
 2. M.F.P. nr.2861 / 2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarilor elementelor de natură activă, datoriilor și capitalurilor proprii;
 3. M.F.P. nr. 3512/2008 privind documentele financiare-contabile, cu modificări și completări ulterioare;
 4. LEGEA nr. 1/2011 Legea educațională naționale, cu modificări și completări ulterioare;
 5. ORDIN nr. 5447/2020 pentru aprobarea Regulamentului – cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar;
 6. LEGEA nr.319 / 2006 Legea securității și sănătății în muncă, cu modificări și completări ulterioare;
 7. LEGEA nr.307 / 2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificări și completări ulterioare;
 8. LEGEA nr.333 / 2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecției persoanelor, cu modificări și completări ulterioare- secțiunea VI.
 9. Legea nr.98 / 2016 privind achizițiile publice.
 10. H.G. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică / acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice

Data limită de depunere a dosarelor – 18 FEBRUARIE 2021, la secretariatul școlii.

         Informații suplimentare se pot obține secretariatul școlii sau la telefon 0268283219.   

Dosarul de concurs  

 

 

Pentru înscrierea la concurs, candidații vor prezenta un dosar de concurs, care va conține următoarele documente:

 1. Cerere de înscriere;
 2. Carte de identitate copie;
 3. Diploma de studii copie și original (adeverință de absolvire și certificatele de calificare care să ateste pregătirea în domeniu);
 4. Carnet de muncă copie și original sau după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă;
 5. Certificat de naștere copie;
 6. Cazier judiciar sau declarație pe propria răspundere că nu sunt urmăriți penal penal (în cazul în care candidatul va depune o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului);
 7. Adeverință medicală care să ateste starea de sănătate complementare eliberată cu cel mult 3 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
 8. Curriculum vitae.

Actele prezintă punctele 2 – 7 vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor. Dosarul trebuie să cuprindă toate documentele în ordinea enumerată mai sus.

În cazul documentului prevăzut la punctul 6, candidatul declarat admis la selecția dosarelor, care a depus la înscriere o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.