Anunț concurs – administrator de patrimoniu

   Anunț concurs pentru post contractual conform H.G. 1336/2022

A) Şcoala Gimnazială Bod, cu sediul în Bod, strada Braşovului nr. 343, județul Braşov, organizează concurs, pentru ocuparea următorului post contractual, conform H.G. nr. 1336/08.11.2022.

1. Nivelul postului*: execuţie;

2. Denumirea postului: administrator de patrimoniu, post vacant, cu 0,5 normă, pe perioadă nedeterminată, la structura Şcoala Gimnazială Bod;

3. Gradul/Treapta profesional/profesională: debutant/S;

4. Scopul principal al postului: coordonarea personalul nedidactic, întocmirea referatelor și contractelor de achiziții, operararea in SICAP pentru achiziționarea bunurilor materiale precum și gestionarea acestora;

5. Numărul de posturi: 0,5 normă.

B.)  Documente solicitate candidaţilor pentru întocmirea dosarului de concurs, conform art. 35 din H.G. 1336/2022:

a) formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut la anexa nr. 2;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;

c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;

d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;

e) copia carnetului de muncă, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;

f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;

g) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;

h) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracțiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidații înscriși pentru posturile din cadrul sistemului de învățământ, sănătate sau protecție socială, precum și orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilități sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;

i) curriculum vitae, model comun european.

Dosarele de concurs se depun la Școala Gimnazială Bod, localitatea Bod, strada Braşovului, nr. 343, județul Braşov, compartimentul secretariat, telefon: 0268283219, persoană de contact: Ramona Apostolache, e-mail: sc.bodsat@yahoo.com.  

Termenul de depunere a dosarelor (10 zile lucrătoare de la afişare): 20.01.2023, ora 12.00, la sediul instituţiei.

C.) Condiţiile generale prevăzute de art. 15 din H.G. 1336/08.11.2022

Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplinește condițiile prevăzute de Legea nr. 53/2003 — Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și cerințele specifice prevăzute la art. 542 alin. (1) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetățenia română sau cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European (SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene;

b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 — Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

e) îndeplinește condițiile de studii, de vechime în specialitate și, după caz, alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;

g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii;

h) nu a comis infracțiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire  la  persoanele  care  au  comis  infracțiuni  sexuale,  de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru  completarea  Legii  nr.  76/2008  privind  organizarea  și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările  ulterioare,  pentru  domeniile  prevăzute  la  art.  35 alin. (1) lit. h).

Condiţii specifice de participare la concurs:

1. Studii de specialitate**: superioare;

2. Perfecționări (specializări): specializare în domeniul științelor economice;

3. Cunoștințe de operare/programare pe calculator (necesitate și nivel): da, competențe IT: operare PC (MS Office, baze de date, navigare Internet);

4. Limbi străine (necesitate și nivel) cunoscute: da, nivel începător/mediu;

5. Abilități, calități și aptitudini necesare: competențe de analiză și sinteză în aprecierea și verificarea situațiilor economice; capacitate de a prelucra informațiile, de a le interpreta și de a furniza date prelucrate; capacitate de organizare / planificare a activităților proprii; persoană proactivă, capabilă să facă față simultan unor sarcini multiple, cu un grad ridicat de varietate și complexitate; abilități interpersonale, spirit de echipă, responsabilitate, loialitate; competențe de comunicare verbală și non-verbală, competențe de comunicare scrisă si aplecare spre detaliu, claritate și coerență în exprimarea scrisă și orală, bună memorare a datelor și cifrelor.

6. Cerințe specifice*** (conform art. 542 alin. (1) si (2) din O.U.G. 57/2019): nu este cazul;

7. Competența managerială**** (cunoștințe de management, calități și aptitudini manageriale): nu este cazul;

8. Vechime: nu se solicită.

D.) Bibliografie şi tematică:

 1. LEGEA nr.22/1969, modificata si completata prin Legea 54/1994 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agenţilor economici, autorităţilor sau instituţiilor publice, cu modificările si completările ulterioare;
 2. H.G nr. 276/2013 privind stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixe;
 3. M.F.P nr.2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii;
 4. M.F.P nr. 3512/2008 privind documentele financiar-contabile, cu modificările si completările ulterioare;
 5. LEGEA nr. 1/2011 Legea educaţiei naţionale, cu modificările si completările ulterioare;
 6. ORDIN nr. 5447/2020 pentru aprobarea Regulamentului – cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar;
 7. LEGEA nr.319/2006 actualizată Legea securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările si completările ulterioare;
 8. LEGEA nr.307/2006 actualizată privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările si completările ulterioare;
 9. LEGEA nr.333/2003 actualizată privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, cu modificările si completările ulterioare- secțiunea VI;
 10. Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice;
 11. H.G. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din <LLNK 12016    98 10 201   0 17>Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice;

E.) Calendarul de desfăşurare a concursului, respectiv data limită şi ora până la care se pot depune dosarele de concurs:

    – termenul de depunere a dosarelor (10 zile lucrătoare de la afişare): 20.01.2023, ora 12.00, la sediul instituţiei;

    – selecţia dosarelor: 25.01.2023, ora 10.00, la sediul instituţiei;

 • proba scrisă în data de 02.02.2023, ora 10.00, la sediul instituției;      
 • afişarea rezultatelor de la proba scrisă: 02.02.2023, ora 14.00;
 • proba interviu în data de 03.02.2023, ora 10.00, la sediul instituției;
 • afişarea rezultatelor de la proba de interviu: 03.02.2023, ora 14.00.
 • afişarea rezultatelor finale: 06.02.2023, ora 14.00.

Termenele în care se pot depune contestaţii, respectiv afişarea rezultatelor contestaţiilor:

 • se pot depune contestaţii până în data de: 07.02.2023, ora 13.00, la sediul instituţiei.
 • afişarea rezultatelor la soluţionarea contestaţiilor: 08.02.2023, ora 14.00, la sediul instituţiei.

http://posturi.gov.ro/anunt/administrator-de-patrimoniu-debutant-s-cu-05-norma-scoala-gimnaziala-bod-judetul-brasov/