Anunț angajare muncitor întreținere

Nr. 1360 / 17.12.2020

                                          ANUNȚ CONCURS

ȘCOALA GIMNAZIALĂ BOD anunță scoaterea la concurs a următorului post contactual vacant de execuție pe perioadă nedeterminată:

– Muncitor întreținere 1 post – 0,5 normă

Concursul se va desfășura în conformitate cu Regulamentul –cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant sau temporar vacant conformtor funcționale contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice: Anexa la HG 286/2011, actualizat cu modificări și completări ulterioare prezentate în HG 1027/2014.

1. Condiții generale de participare la concurs sunt cele mai importante de art.3 din Anexa 1 la HG nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului –cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant complementar funcțional contractual și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificări și completările ulterioare:

– Are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale UE sau a statelor aparțin Spațiului Economic European și are domiciliul în România;

– Cunoaște limba română scris și vorbit;

– Are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

– Are capacitate deplină de exercițiu;

– Are o stare de sănătate complementare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberată de medicul de familie sau de unități sanitare abilitate;

– Îndeplinește condițiile de studii după caz, de vechime sau alte condiții specifice, potrivit cerințelor postului scos la concurs;

– Nu a fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unor infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității de serviciu sau în legătura cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face -o incompatibilă cu exercitarea funcțiilor, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

2.     Condiții specifice de participare la concursuri pentru ocuparea posturilor vacante de munitor întreținere – 1 post – 0,5 normă.

– Absolvent, cu diplomă, la școlii profesionale, cu calificarea în unul din domeniile: mecanic, electric, electrotehnic, construcții civile;

– Absolvent de liceu, cu atestat profesional în domenii: mecanic, electric, electrotehnic, construcții civile, cu / fără diplomă de bacalaureat;

– Deprinderi și abilități practice în mentenanța instalațiilor de apă curentă, tehnico-sanitară și de gaze naturale;

– Deprinderi și abilități practice în executarea lucrărilor de zugrăveli, vopsitorii și reparații în construcții;

– Deprinderi și abilități practice în mentenanța insațională electrice de joasă și medie tensiune;

– Deprinderi și abilități practice pentru executarea lucrărilor de lăcătușerie;

– Vechime în specialitatea studiilor absolvite: minim 1 an

3. Pentru înscrierea la concurs, candidații vor prezenta un dosar de concurs, care va conține următoarele documente:

1. Cerere de înscriere;

2. Carte de identitate copie;

3. Diploma de studii copie și original (adeverință de absolvire și certificatele de calificare care să ateste pregătirea în domeniu);

4. Carnet de muncă copie și original sau după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă;

5. Certificat de naștere copie;

6. Cazier judiciar sau declarație pe propria răspundere că nu sunt urmăriți penal penal (în cazul în care candidatul va depune o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului);

7. Adeverință medicală care să ateste starea de sănătate complementare eliberată cu cel mult 3 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;

8. Curriculum vitae.

Actele prezintă punctele 2 – 7 vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor. Dosarul trebuie să cuprindă toate documentele în ordinea enumerată mai sus.

În cazul documentului prevăzut la punctul 6, candidatul declarat admis la selecția dosarelor, care a depus la înscriere o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Bibliografia pentru concursul de ocupare a unui post contractual vacant de muncitor intretinere: 

1. LEGEA nr.319 / 2006 Legea securității și sănătății în muncă, cu modificări și completări ulterioare;

2. LEGEA nr.307 / 2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificări și completări ulterioare;

3. LEGEA nr.333 / 2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecției persoanelor, cu modificări și completări ulterioare- secțiunea VI;

4. Întreținere și reparații la instalații sanitare, apă, canalizare;

5. Cartea instalatorului / electricianului de Gh. Chiriță și C. Alexa – Editura Tehnică.

5. Calendarul de desfasurare a concursului:

          Dosarele de inscriere la concurs se depun la sediul Școlii Gimnaziale Bod, până la data de: 31.12.2020.

          In vedere participarii la concurs, candidatii vor depune dosarul de concurs in termen de maxim 10 zile lucratoare de la data afisarii anuntului pentru ocuparea postului contractual vacant de executie.

          Proba scrisa: 12 ianuarie 2021 ora 11.00

          Proba interviu: 12 ianuarie 2021 ora 11.30

Desfășurarea concursului:

          Concursul constă în parcurgerea a trei etape, după cum urmează:

1. Selecția dosarelor – admis / respins;

2. Proba scrisă – Test grilă – punctajul maxim este de 100 puncte;

§ Proba interviu – Test oral – punctajul maxim este de 100 puncte.

§ Sunt declarați admiși la proba scrisă, candidații care au obținut minimum 50 de puncte;

§ Sunt declarați admiși la proba interviu, candidații care au obținut minimum 50 de puncte;

§ Punctajul final al candidatului se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obținute la proba scrisă și probă interviu;

§ Se pot prezenta urmatoarea etapă, numai candidații declarați admiși la proba precedentă;

§ Se consideră admis la concursul pentru ocuparea unui post contractual vacant de execuție, candidatul care a obținut cel mai mare punctaj dintre candidații care au concurat pentru acest post, cu condiția ca acesta să fie obținut punctajul minim necesar (50 puncte).

 Comunicarea rezultatelor:

Comunicarea rezultatelor la fiecare probă a concursului se face în termen de maxim 1 zi lucratoare de la data finalizării probei.

Dupa afișarea rezultatelor obținute la selecția dosarelor, la proba scrisă sau la proba interviu, candidații nemulțumite pot depune contestație în termen de cel mult o zi lucrătoare de afișarea rezultatului pentru fiecare etapă / probă în parte, sub sancțiunea decăderii din acest drept.

În conformitate cu art. 32 din Regulamentul-Cadru privind stabilirea stabilirii principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant sau temporar vacant răspunsuri funcționale contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice: Anexa la HG 286/2011, actualizat cu modificări și completări ulterioare prezentate în HG 1027/2014:

 (1). În situația contestațiilor formulate fată de rezultate selecționare dosarelor, comisia de soluție a contestațiilor va verifica îndeplinirea de către candidatul competitor a condițiilor pentru participarea la concurs, în termen de maxim o zi lucratoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor.

(2). În situația contestațiilor formulate fată de rezultate probe scrise sau a interviului, comisia de soluție a contestațiilor va analiza lucrarea sau consemnarea răspunsurilor la intervalul doar pentru candidatul concurenței, în termen de maxim o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor.

     Rezultatele finale se afisează la sediul Școlii Gimnaziale Bod în termen de maxim o zi lucratoare de la expirarea termenului prevazut la art. 32, alin. (2) pentru ultima probă, prin specificarea punctajului final la fiecarui candidat și a mențiunilor ,, Admi „sau ,, Respins.“ 

      Relații suplimentare se pot obține sediul instituțional sau la telefon: 0726285500.

     Persoana de contact: secretar Apostolache Ramona

Director,

Prof. Moiseanu Alina