Înscriere învățământul preșcolar An școlar 2022-2023

ANUNŢ

Conform adresei nr. 28074/04.05.2022, pentru cuprinderea în învăţământul preşcolar a copiilor cu vârste între 3 şi 6 ani, Ministerul Educației a aprobat derularea succesivă a următoarelor etape: 

 • reînscrierea copiilor care frecventează grădinița în acest an şcolar şi doresc să o frecventeze și în anul școlar următor – cu începere din data 16 mai 2022;
 • înscrierea copiilor nou veniți – cu începere din data de 30 mai 2022.

Ocuparea locurilor libere după finalizarea etapei de reînscriere se va face, de regulă, în ordinea descrescătoare a grupelor de vârstă: grupa mare, grupa mijlocie și grupa mică.

În situaţia în care, într-o unitate de învăţământ, numărul cererilor de înscriere este mai mare decât numărul locurilor libere, vor fi aplicate, succesiv, criterii de departajare generale și criterii de departajare specifice.

Criteriile generale de departajare sunt următoarele:

 • existența unui document care dovedește că un copil este orfan de ambii părinți (situația copilului care provine de la o casă de copii/un centru de plasament/plasament familial se asimilează situației copilului orfan de ambii părinți);
 • existența unui document care dovedește că un copil este orfan de un singur părinte;
 • existența unui frate/a unei surori înmatriculat/înmatriculate în unitatea de învățământ respectivă;
 • existența unui document medical eliberat de medicul specialist/certificat de orientare școlară și profesională/certificat de încadrare în grad de handicap a copilului.

Criteriile specifice de departajare vor fi aplicate doar după epuizarea criteriilor generale.

Criteriile specifice de departajare nu pot fi discriminatorii și nu pot include liste de preînscrieri, organizate în afara calendarului de înscriere în învățământul preșcolar.

Pentru asigurarea transparenţei procesului de reînscriere/înscriere, conducerea unităţii de învăţământ preşcolar va posta, de asemenea, pe site-ul unității de învățământ pentru toţi cei interesaţi, următoarele informaţii:

 • capacitatea instituţiei (numărul de copii pentru care a fost proiectată);
 • numărul de locuri aprobat prin planul de şcolarizare pentru anul şcolar 2022 – 2023 (pe grupe de vârstă: mică, mijlocie, mare);
 • criteriile generale şi criteriile specifice pentru înscrierea copiilor.
    
Grădinița cu PN Bod Grupa mica A115
Grădinița cu PN BodGrupa mijlocie A127
Grădinița cu PN BodGrupa mare A122
Grădinița cu PN BodGrupă mixtă 1Grupa mica B0.57
Grădinița cu PN BodGrupă mixtă 2Grupa mijlocie B0.58
Grădinița cu PN Bod Grupa mare B19

Director,

                                                        Prof. Robert Zechner

ACTE NECESARE ÎNSCRIERII ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREŞCOLAR

2022-2023

 • CERTIFICAT DE NAŞTERE COPIL – COPIE ŞI ORIGINAL;
 • CARTE DE IDENTITATE – PĂRINŢI