Anunț angajare muncitor întreținere

  • Version
  • Download 0
  • File Size 4.00 KB
  • File Count 1
  • Create Date 17/12/2020
  • Last Updated 17/12/2020

Anunț angajare muncitor întreținere

Nr. 1360/17.12.2020

Anunț angajare muncitor întreținere

ANUNȚ CONCURS

ȘCOALA GIMNAZIALĂ BOD anunță scoaterea la concurs a următorului post contactual vacant de execuție pe perioadă nedeterminată:

- Muncitor întreținere 1 post – 0,5 normă

Concursul se va desfășura în conformitate cu Regulamentul –cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice: Anexa la H.G. 286/2011, actualizat cu modificările și completările ulterioare prevăzute în HG 1027/2014.

1. Condițiile generale de participare la concurs sunt cele prevăzute de art.3 din Anexa 1 la H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului –cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare:
- Are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale UE sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și are domiciliul în România;
- Cunoaște limba română scris și vorbit;
- Are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
- Are capacitate deplină de exercițiu;
- Are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberată de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
- Îndeplinește condițiile de studiiși după caz, de vechime sau alte condiții specifice, potrivit cerințelor postului scos la concurs;
- Nu a fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unor infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
2. Condiții specifice de participare la concurs pentru ocuparea posturilor vacante de munitor întreținere – 1 post – 0,5 normă.
- Absolvent, cu diplomă, al școlii profresionale, cu calificare în unul din domeniile: mecanic, electric, electrotehnic, construcții civile;
- Absolvent de liceu, cu atestat profesional în domeniile: mecanic, electric, electrotehnic, construcții civile, cu / fără diplomă de bacalaureat;
- Deprinderi și abilități practice în mentenanța instalațiilor de apă curentă, tehnico-sanitare și de gaze naturale;
- Deprinderi și abilități practice în executarea lucrărilor de zugrăveli, vopsitorii și reparații în construcții;
- Deprinderi și abilități practice în mentenanța insatalțiilor electrice de joasă și medie tensiune;
- Deprinderi și abilități practice pentru executarea lucrărilor de lăcătușerie;
- Vechime în specialitatea studiilor absolvite: minim 1 an

3. Pentru înscrierea la concurs, candidații vor prezenta un dosar de concurs, care va conține următoarele documente:

1. Cerere de înscriere;
2. Carte de identitate copie;
3. Diploma de studii copie și original ( adeverință de absolvire și certificatele de calificare care să ateste pregătirea în domeniu);
4. Carnet de muncă copie și original sau după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă;
5. Certificat de naștere copie;
6. Cazier judiciar sau declarație pe propria răspundere că nu sunt urmăriți penal penal ( în cazul în care candidatul va depune o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale are obligația de a complete dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului);
7. Adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 3 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
8. Curriculum vitae.
Actele prevăzute la punctele 2 – 7 vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor. Dosarul trebuie să cuprindă toate documentele în ordinea enumerată mai sus.
În cazul documentului prevăzut la punctul 6, candidatul declarat admis la selecția dosarelor, care a depus la înscriere o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

4. Bibliografia pentru concursul de ocupare a unui post contractual vacant de muncitor intretinere:

1. LEGEA nr.319/2006 Legea securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările si completările ulterioare;
2. LEGEA nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările si completările ulterioare ;
3. LEGEA nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, cu modificările si completările ulterioare- secțiunea VI;
4. Întreţinere şi reparaţii la instalaţii sanitare, apă, canalizare;
5. Cartea instalatorului / electricianului de Gh. Chiriţă şi C. Alexa – Editura Tehnică.

5. Calendarul de desfasurare a concursului :
Dosarele de inscriere la concurs se depun la sediul Școlii Gimnaziale Bod , pana la data de : 31.12.2020 .
In vederea participarii la concurs, candidatii vor depune dosarul de concurs in termen de maxim 10 zile lucratoare de la data afisarii anuntului pentru ocuparea postului contractual vacant de executie.
Proba scrisa : 12 ianuarie 2021 ora 11.00
Proba interviu : 12 ianuarie 2021 ora 11.30
6. Desfășurarea concursului :

Concursul constă în parcurgerea a trei etape, după cum urmează :
1. Selecția dosarelor – admis/respins ;
2. Proba scrisă – Test grilă – punctajul maxim este de 100 puncte ;
 Proba interviu – Test oral – punctajul maxim este de 100 puncte .
 Sunt declarați admiși la proba scrisă, candidații care au obținut minimum 50 de puncte ;
 Sunt declarați admiși la proba interviu, candidații care au obținut minimum 50 de puncte ;
 Punctajul final al candidatului se calculează ca medie aritmetica a punctajelor obținute la proba scrisă și proba interviu ;
 Se pot prezenta la urmatoarea etapă, numai candidații declarați admiși la proba precedentă ;
 Se consideră admis la concursul pentru ocuparea unui post contractual vacant de execuție, candidatul care a obținut cel mai mare punctaj dintre candidații care au concurat pentru acest post, cu condiția ca acesta să fi obținut punctajul minim necesar ( 50 puncte ).
Comunicarea rezultatelor :
Comunicarea rezultatelor la fiecare probă a concursului se face în termen de maxim 1 zi lucratoare de la data finalizarii probei.
Dupa afișarea rezultatelor obținute la selecția dosarelor, la proba scrisă sau la proba interviu, candidații nemulțumiti pot depune contestație în termen de cel mult o zi lucratoare de la afișarea rezultatului pentru fiecare etapă/probă în parte, sub sancțiunea decăderii din acest drept.
În conformitate cu art. 32 din Regulamentul-Cadru privind stabilirea stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice: Anexa la H.G. 286/2011, actualizat cu modificările și completările ulterioare prevăzute în HG 1027/2014:

(1). În situația contestațiilor formulate fată de rezultatul selecției dosarelor, comisia de soluționare a contestațiilor va verifica îndeplinirea de către candidatul contestatar a condițiilor pentru participarea la concurs, în termen de maxim o zi lucratoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor.
(2). În situația contestațiilor formulate fată de rezultatul probei scrise sau a interviului, comisia de soluționare a contestațiilor va analiza lucrarea sau consemnarea răspunsurilor la interviu doar pentru candidatul contestatar, în termen de maxim o zi lucratoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor.
Rezultatele finale se afisează la sediul Școlii Gimnaziale Bod în termen de maxim o zi lucratoare de la expirarea termenului prevazut la art. 32, alin.(2) pentru ultima probă, prin specificarea punctajului final al fiecarui candidat și a mențiunii ,, Admis “ sau ,, Respins .“
Relații suplimentare se pot obtine la sediul instituției sau la telefon : 0726285500.
Persoana de contact : secretar Apostolache Ramona

Director,
Prof. Moiseanu Alina