CRITERII DE ACORDARE A BURSELOR ÎN ANUL ŞCOLAR 2020-2021- CITIŢI CU ATENŢIE ORDINUL NR. 5576/2011

   BURSELE DE MERIT se acordă elevilor care se încadrează în cel puțin unul din cazurile următoare:

A. au rezultate deosebite la învățătură: au obținut media generală de cel puțin 8,50 și nota 10 la purtat la sfârșitul anului școlar 2019-2020 (pentru elevii claselor a VI-a, a VII-a, a VIII-a, a Xa, a XI-a și a XII-a) sau sfârșitul semestrului I 2020-2021 (pentru elevii claselor a Va, a VI-a, a VII-a, a VIII-a, a IX-a, a Xa, a XI- a și a XII-a);

b. au obținut locurile I, II sau III la etapele județene ale olimpiadelor și concursurilor școlare naționale organizate de MECTS în anul școlar 2019-2020;

c. au obținut locurile I, II sau III la etapele județene ale competițiilor / concursurilor cultural-artistice, cu caracter sportiv sau cu caracter tehnic-științific, de nivel național, organizate de MECTS în anul școlar 2019-2020.

Modalitatea de acordare:

Bursele de merit se acordă în ordine :
a) Elevilor care au obținut premiul I, II, III etapele județene ale olimpiadelor școlare naționale, organizate de MECTS;
b) Elevilor care au obținut premiul I, II, III etapele județene ale competițiilor / concursurilor cultural-artistice, cu caracter sportiv sau caracter tehnic-științific, de nivel național, organizate de MECTS;
c) Elevilor care au obținut media generală de cel puțin 8,50 și nota 10 la purtat la sfârșitul anului școlar 2019-2020 și sfârșitul semestrului I an școlar 2020-2021 (pentru semestrul al II-lea);
ELEVII POT PIERDE BURSA DACĂ NOTA LA PURTARE ESTE MAI MICĂ DE 10.
BURSELE DE MERIT SE ACORDĂ ÎNCEPÂND CU SEMESTRUL al II-lea PENTRU ELEVII AFLAȚI ÎN CLASELE DE ÎNCEPUT ALE ÎNVĂȚĂMĂNTULUI GIM., RESPECTIV ÎNCEPÂND CU SEMESTRUL I, PENTRU ELEVII DIN CELELALTE CLASE ALE ÎNVĂȚĂMĂNTULUI GIMNAZIAL / LICEAL (VI, VII, VIII, X, XI, XII)
LISTA ELEVILOR CARE BENEFICIAZĂ DE BURSE DE MERIT, EST.
BURSELE DE MERIT OBȚINUTE ÎN BAZA (alin. II, lit. b și c), SE ACORDĂ PE PERIOADA ANULUI ȘCOLAR CARE URMEAZĂ ANULUI ÎN CARE S-AU OBȚINUT REZULTATELE MENȚIONATE.
ELEVII DIN CLASA a Va, a IX-a, CARE AU OBȚINUT REZULTATELE MENȚIONATE LA PUNCTUL „b” SAU „c”, DEPUN CERERE ȘI COPIE DUPĂ DIPLOMA OBȚINUTĂ.
În caz de egalitate, Consiliul de administrație stabilește criteriile de departajare a elevilor.

ACTE NECESARE LA DOSAR:
1.Cererea elevului
2.Copie xerox după diploma obținută la etapa județeană
3.Dosar

            BURSELE DE STUDIU se acordă elevilor care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:
a. au media generală peste 7,00 și nota 10 purtat la sfârșitul semestrului al II-lea an școlar 2019-2020 (clasele aa VI-a, a VII-a, a VIII-a, a Xa, a XI-a și a XII -a), pentru semestrul I an școlar 2020-2021; b.au un venit lunar mediu net pe membru de familie pe ultimele trei luni anterioare depunerii dosarului cel mult egal cu salariul minim brut pe economie (iunie, iulie și august 2020 pentru semestrul I). Pentru semestrul al II-lea venitul net pentru lunile noiembrie 2020, decembrie 2020, ianuarie 2021.
CITITȚI CU ATENȚIE ORDINUL NR. 5576/2011
VENITUL NET PE CELE 3 LUNI NU TREBUIE SĂ DEPĂȘEASCĂ 2230 LEI / MEMBRU DE FAMILIE (PENTRU SEMESTRUL I

     Modalitatea de acordare:
1. Ordine crescătoare a veniturilor;
2. Media generală la sfârșitul semestrului al II-lea an școlar 2019-2020 (pentru semestrul I an școlar 2020-2021)
3. Media generală la sfârșitul semestrului I, an școlar 2020-2021 (pentru semestrul al II-lea an școlar 2020 -2021)
ACTE NECESARE: Bursele de studiu se acordă la cerere, iar dosarul trebuie să conțină:
• Cerere
• Copia actului de identitate al elevului
• Copii xerox certificate de naștere sau act de identitate, după caz, ale celorlalți membri ai familiei, adeverință de la școală / universitate pentru frați surori
• Acte doveditoare în original privind veniturile cu caracter permanent ale membrilor familiei pe ultimele 3 luni anterioare depunerilor dosarului (iunie, iulie și august 2020 semestrul I), (noiembrie 2020, decembrie 2020, ianuarie 2021 semestrul al II-lea) inclusiv alocația suplimentară pentru copii. Dacă unul dintre părinți / ambii nu lucrează depun declarație notarială că în lunile (IUNIE, IULIE, AUGUST 2020 semestrul I), (NOIEMBRIE 2020, DECEMBRIE 2020, IANUARIE 2021 semestrul al II-lea) nu au realizat nici un venit.
• BURSELE DE STUDIU SE ACORDĂ ÎNCEPÂND CU SEMESTRUL al II-lea PENTRU ELEVII AFLAȚI ÎN CLASELE DE ÎNCEPUT ALE ÎNVĂȚĂMÂNTULUI GIMNAZIAL / LICEAL (cls. A Va și a IX-a), RESPECTIMNA CU SEMP X, XI, XII)
Notă: Bursele de studiu vor fi revizuite semestrial, în funcții de modificări intervenite în veniturile familiei și situația școlară a elevilor. 

   BURSELE DE AJUTOR SOCIAL  se acordă elevilor care se încadrează într-o din următoarele categorii:
a. ORFANI SAU BOLNAVI de TBC și care se află în evidența dispensarelor școlare ori bolnavi de diabet, boli maligne, sindromuri de malabsorbție grave, insuficiențe renale cronice, astm bronșic, epilepsie, cardiopatii congenitale, hepatită cronică, glaucom, miopie gravă, boli HIV ori bolnavi de SIDA, sau care suferă de poliartrita juvenilă, spondilită anchilozantă ori reumatism articular, handicap locomotor.
b. ELEVI DIN MEDIUL RURAL, care sunt școlarizați într-o altă localitate, întrucât nu au posibilitatea să studieze într-o unitate de învățământ din localitatea de domiciliu;
c.ELEVI PROVENIȚI DIN FAMILII CARE ÎNDEPLINESC CUMULATIV URMĂTOARELE CONDIȚII:
1. nu realizează un venit net mediu lunar pe membru de familie, pe ultimele 12 luni, mai mare de 50% din salariul minim net pe economie. (659,16 LEI)
2. nu dețin terenuri agricole cu o suprafață mai mare de 20.000 m2 în zonele colinare și de șes, și de 40.000 m2 în zonele montane.
 ACTE NECESARE PENTRU:
1.Orfani
• cerere;
• copia certificatului de naștere sau a actului de identitate a elevului;
• copii ale certificatului / certificatelor de deces;
• copii xerox certificate de naștere sau acte de identitate, după caz, ale celorlalți membri ai familiei, adeverință de la școală / universitate pentru frați surori
• anchetă socială
• acte doveditoare în original privind veniturile nete pe ultimele 12 luni anterioare depunerilor dosarului, inclusiv alocația suplimentară pentru copii.
Dacă părintele supraviețuitor nu lucrează depune declarație notarială că în ultimele 12 luni nu a realizat nici un venit. Venitul nu trebuie să depășească suma de 659,16 lei.
• dosar.
2. Bolnavi de TBC și care se află în evidența dispensarelor școlare ori bolnavi de diabet, boli maligne, sindromuri de malabsorbție grave, insuficiențe renale cronice, astm bronșic, epilepsie, cardiopatii congenitale, hepatita cronică, glaucom, miopie gravă, boli imunologice sau infestați cu virus bolnavi de SIDA, sau care suferă de poliartrita juvenilă, spondilită anchilozantă ori reumatism articular, handicap locomotor:
Acordarea burselor pentru motiv medical se face pe baza certificatului eliberat de medic specialist și avizat de medicament de familie / medicament de la cabinetul școlar;
• Cerere;
• Copia actului de identitate al elevului;
• Certificat medical.
În semestrul al II-lea, an școlar 2020-2021, se depune numai o cerere de solicitare a bursei.
ACTE NECESARE PENTRU BURSE SOCIALE DE LA PUNCTELE b și c
 cerere;

 copia actului de identitate a elevului sau a certificatului de naștere pentru elevii care au vârsta sub 14 ani; copii xerox certificate de naștere sau acte de identitate, după caz, ale celorlalți membri ai familiei, adeverință de la școală / universitate pentru frați surori

 ancheta socială

 acte doveditoare în original privind veniturile nete pe ultimele 12 luni anterioare depunerilor dosarului, inclusiv alocația suplimentară pentru copii. Venitul nu trebuie să depășească suma de 659,16 lei.

 nu dețin terenuri agricole cu o suprafață mai mare de 20.000 m2 în zonele colinare și de șes, și de 40.000 m2 în zonele montane.

 dosar.

 declarație notarială dacă unul / ambii părinți nu sunt încadrați în muncă, nu primesc retribuții sociale, nu primesc ajutor de șomaj, nu primesc nici un fel de pensii.